Regulamin sklepu MAXX-Profi

Szanowni Państwo, w dniu 25 grudnia wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych i prezentujemy go poniżej. Dotychczas obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest po kliknięciu tutaj.


Regulamin Sklepu Internetowego www.maxx-profi.pl

I. Definicje. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

2. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Produkt – produkt dostępny w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

6. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.maxx-profi.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu.

7. Sprzedawca – Anetta Gołąbek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

P.P.H.U. "DREWSAD" ANETTA GOŁĄBEK,
Chajew-Kolonia 9,
98-277 Brąszewice
,
powiat sieradzki, woj. ŁÓDZKIE
,
tel./fax. 43 821-19-93,
adres poczty elektronicznej: biuro@maxx-profi.pl
NIP 8271196628,
REGON 731003515.


8. Strona – Sprzedawca lub Klient.

9. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


II. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.maxx-profi.pl.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

4. Sprzedawca przewiduje następujący sposoby kontaktowania się z Klientem :

- Poczta Elektroniczna

- Telefonicznie

5. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.


III. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.maxx-profi.pl, pocztą elektroniczną na adres: jakub@maxx-profi.pl oraz telefonicznie: 660 435 100.

3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

a) wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;

b) dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

c) wypełnić interaktywny formularz zamówienia zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

d) potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

5. Klient poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwę firmy i NIP, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Klient jest zobowiązany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

7. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu bez rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z rejestracją konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez zalogowanie się na konto na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

9. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

10. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia Produktu przez Klienta.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z propozycji dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych Zamówień Produktów.

12. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.


IV. DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym, dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym cena sprzedaży Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

2. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej.

4. Informacja o kosztach dostawy, jest dostępna na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5. Sprzedawca może w ramach promocji odstąpić od pobrania kosztów dostawy Produktu, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.

7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera klient proszony jest o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


V. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Przelewem bankowym na rachunek nr 52 2030 0045 1110 0000 0037 4850

b) Płatność przy odbiorze zamówienia, w przypadku odbioru osobistego zamówienia.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł na odległość Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Dokonywanie zwrotów możliwe jest również w sklepie stacjonarnym pod adresem Chajew-Kolonia 9, 98-277 Brąszewice.


VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

5. W przypadku wad prawnych Produktu, Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu.

6. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, w terminie 1 roku od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Chajew-Kolonia 9, 98-277 Brąszewice.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

9. Niniejszy regulamin nie modyfikuje uprawnień wynikających z rękojmi rzeczy sprzedanej wynikających z Kodeksu cywilnego, a w szczególności nie rozszerza odpowiedzialności Sprzedawcy. 


VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

- wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży Produktu. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

- wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

- wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Anetta Gołąbek, prowadząca działalność gospodarczą pod firma P.P.H.U. "DREWSAD" ANETTA GOŁĄBEK, Chajew-Kolonia 9, 98-277 Brąszewice, tel./fax. 43 821-19-93 adres poczty elektronicznej: biuro@maxx-profi.pl

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże Umowy.

5. Jeżeli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "subskrypcji", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania informacji o nowych produktach, oraz przecenach oferowanych produktów.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies, wszelkie informacje na ten temat dostępne są w Zakładce Polityka Prywatności.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz dołączenie do zamówionego Produktu dowodu zakupu zawierającego specyfikację zamówienia Produktu oraz pisemnego pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

Szybki kontakt
Maxx-profi
98-277 Brąszewice
Chajew Kolonia 9


Sprzedaż

tel. 43 821-19-93
tel. 660-435-100
email: jakub@maxx-profi.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności