Regulamin sklepu przed 25.12.2014

WARUNKI OGÓLNE:
 
1. Sklep internetowy www.maxx-profi.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.maxx-profi.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu narzędzi, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów związanych z powszechnie uznawaną branżą narzędziową.
2. Sklep www.maxx-profi.pl jest prowadzony przez:

P.P.H.U. "DREWSAD" ANETTA GOŁĄBEK, 
Chajew-Kolonia 9, 98-277 Brąszewice
powiat sieradzki, woj. ŁÓDZKIE, 
NIP 8271196628,
REGON 731003515.

DEFINICJE:

1. Sprzedający – P.P.H.U. "DREWSAD" ANETTA GOŁĄBEK, Chajew-Kolonia 9, 98-277 Brąszewice NIP: 8271196628 , REGON: 731003515
2. Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca - Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – Sklep Internetowy www.maxx-profi.pl dostępny pod adresem internetowym www.maxx-profi.pl
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 
7. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.


WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje), Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail. 


2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
2. Kupujący może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
3. Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
4. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: 
a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Imię i nazwisko,
d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
e. Numer telefonu. 

5. Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu. 

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Kupującego i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Kupującym,
d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem, 

9. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

13. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Sprzedający może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Kupujący zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

1. Zamówienie można składać wypełniając formularz zamówieniowy, wysyłając e-maila na adres piotr@maxx-profi.pl, oraz telefonicznie 660 435 100.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14, w soboty, niedzielę oraz święta - są realizowane w przeciągu do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b. dodania ich do koszyka zamówień,
c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa zarejestrowany Kupujący, chyba że zalogował się wcześniej,
e. podanie danych niezbędnych do wykonania umowy w przypadku, gdy zamówienie składa niezarejestrowany Kupujący.
f. kliknięcia przycisku „Przejdź do Potwierdzenia”.
g. potwierdzenie zamówienia 

6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kon taktroferta – wim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego. 

7. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 6 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, zmiana właściwości towaru, itp.
8. Kontroferta, o której mowa w ust. 6 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
9. Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
11. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Kupującego są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.
12. www.maxx-profi.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących sie na stronach Sklepu. Wycofanie produktów ze sprzedaży nie odnosi jednak żadnego skutku w stosunku do już zawartych umów sprzedaży.
13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.maxx-profi.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
14. www.maxx-profi.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dokładne dane Kupującego.

WYSYŁKA I ZAPŁATA:

1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
3. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę. Sprzedający pokrywa koszty przesyłki przy zamówieniach przekraczających wartość 599 zł brutto.
4. Termin realizacji wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej. 
5. Przedpłatę można uiścić na konto bankowe.
6. Zapłatę za przesyłkę płatna "przy odbiorze" uiszcza się spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
7. Po uiszczeniu opłaty Kupujący ma obowiązek do wglądu w zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu.
8. Jeżeli podczas sprawdzania przesyłki okaże się, że jest ona uszkodzona lub brakuje części zamówionego towaru, należy sporządzić w obecności dostarczyciela protokół szkody.

GWARANCJE, REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.maxx-profi.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, w niektórych przypadkach podstawą do gwarancji jest jedynie dowód zakupu (paragon lub faktura).
2. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z www.maxx-profi.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu i karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
3. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a. Imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. numer dowodu zakupu
d. opis niezgodności towaru z umową,
e. datę zakupu
f. dane kontaktowe

4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,
6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 6. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku: a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu www.maxx-profi.pl, na własny koszt chyba że ustalono inaczej, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
9. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
10. W przypadku ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru po odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość towar należy wysłać na adres: 

P.P.H.U. "DREWSAD" ANETTA GOŁĄBEK,
Chajew-Kolonia 9,
98-277 Brąszewice

NIP: 8271196628
REGON: 731003515  

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, chyba że ustalono inaczej.
12. W przypadku przesyłki gwarancyjnej koszty przesyłki do firmy ponosi sprzedający lub w przypadku określonym w warunkach gwarancji producent. Na terenie Polski www.maxx-profi.pl odsyła towar na własny koszt. W przypadku reklamacji gwarancyjnej wymagającej odesłanie towaru za granicę koszty wysyłki pokrywa kupujący.
13. W sytuacji, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
3. Adres do korespondencji: P.P.H.U. "DREWSAD" ANETTA GOŁĄBEK Chajew-Kolonia 9, 98-277 Brąszewice NIP: 8271196628 , REGON: 731003515

Szybki kontakt
Maxx-profi
98-277 Brąszewice
Chajew Kolonia 9


Sprzedaż

tel. 43 821-19-93
tel. 660-435-100
email: jakub@maxx-profi.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności